Name & DesignationFather's NameAddressMobile No.
Sh. Kuvinder Kumar Mahajan (Chairman) Lt. Sh. Raj
Kumar Mahajan
Saraswati Nagar, Mugla, P.O. Chamba Town, H.P. 09418473184
Smt. Chand Rani (Vice President) w/o Lt. Sh. Raj Kumar Mahajan Saraswati Nagar, Mugla, P.O. Chamba Town H.P. 01899220266
Pt. Laxmi Dhar Sharma (Secretary)   Mohalla Kharura, Chamba Town H.P. 01899232222
Sh. Sanjay Kumar (Treasurer) Lt. Sh. Raj
Kumar Mahajan
Saraswati Nagar, Mugla, P.O. Chamba Town H.P. 9418013310
Mr. Rajinder Kumar   Mohalla Sapri, Chamba Town H.P. 01899232222
Saroj Kumari (Chief Advisor) w/o Sh.Manoj Mahajan Saraswati Nagar, Mugla, P.O. Chamba Town H.P. 01899220252
Vijay Kumari (Member) w/o Sh. Kuvinder Mahajan Saraswati Nagar, Mugla, P.O. Chamba Town H.P. 01899220266
Mr. Naval Mahajan Sh. Amresh Mahajan Saraswati Nagar, Mugla, P.O. Chamba Town H.P. 01899223750
Manoj Kumar Lt. Sh. Raj
Kumar Mahajan
Saraswati Nagar, Mugla, P.O. Chamba Town H.P. 01899223750
Akash Mahajan Sh. Kuvinder Mahajan Saraswati Nagar, Mugla, P.O. Chamba Town H.P. 9857031146